Gabriela Křivánková

 

Správná manažerská strategie přináší své ovoce. Důležitá je vize, důslednost a umění vytrvat!

 

Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti yourchance

Gabriela Křivánková, absolventka VŠE v Praze, úspěšná podnikatelka, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti yourchance, realizátorka projektů Finanční gramotnost do škol a Začni správně s celorepublikovou působností, vítězka ocenění Žena regionu Hl. města Prahy 2018 a maminka dvou malých dětí v rozhovoru o svém poslání, osobním přístupu, roli lídra a skloubení pracovního a soukromého života.

Příběh yourchance se začal psát v roce 2009, kdy se Gábina s kamarádkou Janou Merunkovou rozhodly pracovat na něčem společném. Co bylo tím spouštěčem založit vlastní společnost?

Před více jak deseti lety jsem stála na pomyslném rozcestí, zda se nechat znovu zaměstnat nebo se dát cestou vlastního podnikání. Ve většině firem jsem slýchala, že jsem mladá, překvalifikovaná a že manažerské pozice jsou pro starší. Janu jsem znala z dřívějšího pracovního působení a naše spolupráce fungovala velmi dobře. Jednoho odpoledne jsme si spolu daly kávu a řekly si, že bychom společně mohly začít dělat svět lepší. Obě jsme si ale zároveň dobře uvědomovaly, že podnikatelské a zaměstnanecké myšlení má svá specifika. Proto yourchance fungovala zpočátku jako značka a my dvě jako osoby samostatně výdělečně činné. Obecně prospěšnou společnost jsme založily o osm měsíců později. V průběhu těchto měsíců jsme vymýšlely smysl, kreslily procesní strukturu fungování, bavily se o hodnotách našich i hodnotách yourchance. A utvrdily jsme se v tom, že název yourchance vystihuje to, že my samy jsme v určité fázi života dostaly od někoho šanci a že nás tito lidé podrželi, když jsme potřebovaly. A právě to je posláním našich projektů.

Na co se vaše společnost zaměřuje a co je jejím smyslem?

Yourchance učí lidi osobní prosperitě, kterou chápeme jako čtyřlístek v podobě zdraví, financí, kvalitních vztahů a naplnění osobního poslání. Prostřednictvím projektu Začni správně pomáháme mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče žít „normální život“ i přesto, že na začátku neměli na růžích ustláno. Učíme je principy, které fungují v oblasti práce, bydlení, financí, vztahů i osobního rozvoje. Druhý projekt Finanční gramotnost do škol se zaměřuje primárně na učitele. Vytváříme prostředí a podmínky, ve kterých bude možné vzdělávat žáky v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti. Sekundární cílovou skupinou jsou žáci základních škol, studenti středních škol a rodiče.

Jak máte se spoluzakladatelkou Janou v yourchance rozděleny role?

Celá yourchance je postavena na silných stránkách lidí. Jana je skvělá ve vyjednávání spolupráce a podpory od našich donátorů. Díky vystudované knižní kritice má navíc dar mluveného i psaného slova. V yourchance má na starosti fundraising, koordinuje média a PR. Já zase dokážu vidět a rozvíjet potenciál našich lidí, vymýšlet kroky k dosažení stanovených cílů. Mám ráda fakta a tabulky s čísly. Právě proto vedu naše manažery, personalistiku i marketing.

Jaké jsou vaše zkušenosti se strategickým řízením mimo yourchance?

Se strategickým řízením jsem se setkala už v době studií, kdy jsem dostala důvěru, mohla se účastnit schůzek vedení a být tak součástí vzniku jedné menší společnosti. Později jsem působila na změnových projektech v nadnárodních společnostech.

Jaká specifika zahrnuje vedení obecně prospěšné společnosti a obou jejích projektů Finanční gramotnost do škol a Začni správně? Přeci jen se nejedná o korporátní prostředí…

Vzhledem k tomu, že s Janou obě původně pocházíme z business prostředí, je yourchance v některých ohledech jiná než většina organizací tohoto typu. Na začátku jsme si kromě definování procesní struktury rozdělily také kompetence podle našich silných stránek. Máme pravidelné strategické porady, půlroční taktické porady a týmové porady. Naši lidé pochopili, že jsou pro nás důležité interní odběratelsko-dodavatelské vztahy, které sledujeme jak z pohledu kvantity, tak i kvality. Neomezujeme je ve stanovení pracovní doby ani v množství volna. Pokud je výsledek dodaný včas a v potřebné kvalitě, mohou pracovat odkudkoliv. Yourchance je hodnotově řízenou společností. Jednou z hodnot je leadership, kdy využíváme našich schopností ve prospěch lidí. Jsme jim oporou, motivací, vzory, rádci, ale také těmi, kteří objevují jejich schopnosti, dovednosti a rozvíjí je. Je pro nás důležité, aby naše práce měla vždy tu nejvyšší možnou kvalitu. Každý z členů týmu má v popisu práce prohlubování své odborné způsobilosti a sebevzdělání. Proto jsme vytvořili knihovnu, kde si mohou naši lidé půjčit knihy třeba od Maxwella, Carnegieho, Kiyosakiho, ale i odborné tituly, které se týkají finanční gramotnosti, psychologie a pedagogiky. Pro všechny jsou k dispozici časopisy jako Forbes, First Class a jiné. Uvědomujeme si, jak rychle jde svět technologicky kupředu, využíváme moderní technologie, aplikace a sledujeme nové trendy. Zásadní hodnotou je pro nás zodpovědnost za dobré jméno yourchance, k sobě navzájem i k našim klientům, partnerům a dárcům. Většinu času využíváme pro vedení lidí leadership. Dokážeme ale také přepnout do módu managementu, vyřešit danou situaci a pak se znovu vrátit k leadershipu. Naše společnost je financována z darů fyzických a právnických osob, skládáme tedy pravidelně účty s dosaženými výsledky. Zároveň je pro nás důležité, aby se naši dárci cítili být součástí společenské změny, protože jedině díky vzájemné kooperaci můžeme realizovat aktivity, které ovlivní celý systém.

V jakých časových horizontech plánujete? Existuje v tomto strategickém plánování osvědčený mechanismus a frekvence?

Strategický plán máme na pět let. Jednou ročně ho revidujeme a přepracováváme podle aktuální situace a předpokládaného vývoje některých trendů. Každých čtrnáct dní máme týmové porady a jednou měsíčně potom poradu vedení yourchance s manažery tymů a PR. Vytvořili jsme také expertní týmy obou projektů, které se scházejí nejméně dvakrát ročně a řeší odborné otázky daného projektu. Na systémové úrovni konzultujeme s naším „advisory boardem“, což jsou odborníci na dané téma nebo úspěšní podnikatelé, kteří mají prosperující společnosti a prokázali své schopnosti v řízení firmy.

Co zejména podle vás ovlivňuje budoucí vztah s potenciálními kolegy, uchazeči o spolupráci na projektech yourchance?

Potenciální kolegové se k nám hlásí zejména proto, že chtějí dělat práci, která má určitý přesah a poslání. Zároveň hledají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Z pohledu vedení je důležité, aby se hodnotově připojili k vizi yourchance a chtěli být společně s námi aktivní součástí společenské změny. Je důležité mít vydefinované zodpovědnosti a kompetence, přesná zadání, vytvořené metodiky fungování obou projektů, a to jak po stránce odborné, tak i systémové.

V projektu Začni správně máte desítky dobrovolníků. Jak s nimi pracujete? Jakou formou probíhá jejich oslovování a následné vedení?

V projektu Začni správně máme dobrovolníky, kteří jsou mentory pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče. Mentor je obvykle zkušenější či starší člověk, který je svému mentee oporou i rádcem. Pomáhá mu lépe poznat sám sebe, svůj potenciál a schopnosti. Pro mentora je mentoring často i cestou k lepšímu poznání sebe sama, příležitostí pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. Mentory oslovujeme prostřednictvím portálu jobs.cz a přes LinkedIn. Potenciální zájemci se mohou přihlásit také přes odpovědní formulář na webových stránkách projektu. Máme koodinátorky mentorů pro Čechy a pro Moravu, které se jim věnují. Připravujeme pro ně školení, supervize a celorepubliková setkání, kde mohou sdílet své mentorské zkušenosti.

Kdybyste měla pojmenovat tři vaše životní hodnoty, které by to byly?

Jsou to zdraví, rodina a seberealizace. Když je člověk zdravý, může všechno. Pečuji o své psychické i fyzické zdraví a vedu k tomu svou rodinu. Rodina je pro mě důležitým stavebním kamenem ke spokojenosti. Proto pečuji o vstřícné a láskyplné vztahy a vytvářím teplo domova, kam se budou chtít všichni vracet. Seberealizaci potřebuji, abych byla spokojená a celistvá, dbám o svůj osobní rozvoj pravidelnými školeními, semináři, četbou knih. Zároveň vedu lidi i celé týmy, pracuji s nimi na jejich cestě za cíli, jsem pro ně motivací, mentorem i vzorem.

V loňském roce se yourchance podařilo expandovat mimo Českou republiku. Nově vzniklá společnost yourchance global se angažuje na mezinárodní úrovni zejména v šíření finanční gramotnosti. Popíšete čtenářům vaše aktivity a působení v zahraničí?

V mezinárodním kontextu jsme zahájili „Misi Lombok“. Její podstatou je finanční vzdělávání, rozvoj podnikavosti a podnikání v Indonésii. Máme za sebou dvě návštěvy. Z té první vznikla stejnojmenná kniha. Druhá návštěva Indonésie se nesla v duchu základů hotelnictví. Naše cíle jsou ale mnohem vyšší, proto jsme navázali úzkou spolupráci s indonéskou ambasádou v Praze. Zájem o naše aktivity je také v Itálii a Velké Británii.

Jak se vám daří skloubit práci podnikatelky, klíčové manažerky a matky malých dětí?

Sladit hodnotu rodiny a seberealizace vnímám jako důležitý základ k vlastní spokojenosti. Obě děti jsou a byly už od malička součástí yourchance. V neposlední řadě máme hlídací babičku a když je potřeba, zapojí se i další členové rodiny. Podle mě je důležité nechat si pomoci, když je toho na vás hodně. Ono není lehké skloubit osobní i pracovní život. Já vždycky říkám, že důležitá je spokojená maminka a pak je spokojená celá rodina. Vždy se to dá zařídit, i když občas máte pocit, že už to nevymyslíte… Váš mozek ale překvapí a vymyslí to za vás. Je potřeba mít to správné zaměření.

Věnujete se vedení stovek lidí na interní i externí úrovni. Jakou závěrečnou manažerskou, ale i osobní radu byste poskytla všem lídrům závěrem?

Je důležité si uvědomit, že prvním člověkem, kterého ve svém životě vedete a na kterého máte vliv, jste vy sami. Vaši lidé za vámi půjdou, pokud budete mít velkou vizi, a opustí vás z důvodů nízkého leadershipu. Proto je potřeba neustále pracovat na svém osobním rozvoji a učit se od lidí, kteří jsou tam, kde byste chtěli být vy sami.

CL