Martin Boruta

 

“Evropský Green Deal a energetické úspory v budovách se stanou klíčovými tématy zítřka”

 

Martin Boruta, ředitel Národního centra energetických úspor

O budoucnosti moderní energetiky, úsporných programech na budovách měst a obcí, o nových fondech či komplexních technologiích v energetice jsem hovořila s Martinem Borutou, ředitelem Národního centra energetických úspor. Právě Národní centrum energetických úspor je partnerem pro představitele měst a obcí, ale i firem či jednotlivce, kteří mají zájem realizovat špičková energetická řešení s úsporným efektem. Česká republika bohužel v oblasti Zelené dohody pro Evropu neboli evropského Green Dealu zaspala úvod a bohužel koronovirová doba a anti-EU témata zastínily tuto rodící se příležitost. Pro ČR Green Deal znamená nejen postupné ukončení těžby uhlí, ale především obrovský potenciál modernizace průmyslu a teplárenství, elektrifikaci dopravy, možnost komlexní rekonstrukce budov či ekologizaci zemědělství. Navíc je implementace Zelené dohody pro Evropu v praxi rozeseta mezi jednotlivá ministerstva.. Přitom v roce 2022 bude Česká republika předsedat Evropské unii a právě energetika by mohla být jedním z prioritních témat.

Jsem ráda, že jsem na toto téma mohla oslovit odborníka z nejpovolanějších. Martin Boruta se dlouhodobě pohybuje ve vrcholové státní administrativě, má za sebou působení na Úřadu vlády či na Ministerstvu financí. Od února 2020 vede Národní centrum energetických úspor.

Národní centrum energetických úspor vzniklo před 6 lety jako strategický nástroj klíčových stakeholderů k prosazování a podpoře energetických úspor a moderní energetiky. Jeho zakladatelé reprezentují sektory zásadní pro transformaci energetiky v ČR: podnikatelský sektor Hospodářská komora (největší podnikatelský svaz v ČR, 16 000 členů, 60 regionálních komor), samosprávy Svaz měst a obcí (největší sdružení samospráv v ČR, 2766 členů představujících 44% z celkového počtu samospráv v ČR) a strategicko-energetickou rovinu ČEZ, a.s., podnik pokrývající svým know-how celé spektrum problematiky od výroby a distribuce energie, přes úspory energií až po zelené inovace v oboru. Díky této nesmírně rozsáhlé síti i vlastní osvětové a konzultační činnosti je NCEÚ v kontaktu s malými a středními podniky, velkými podniky, malými i velkými městy a obcemi, technologickými inovacemi i nejlepší implementační praxí energetických úspor, energetického managementu a využívání nových nízkoemisních zdrojů energie.

NCEÚ se podílí na strategiích transformace uhelných regionů, na strategiích a implementaci retrofitu budov, na zpracování SECAPů (Sustainable Energy and Climate Action Plan neboli Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima) a místních energetických koncepcí a z nich vyplývajících projektů, na realizaci Positive Energy Districts a využívání inovací v praxi; spolupracuje s univerzitními výzkumnými centry, inovačními centry; prosazuje moderní energetiku na úrovni ministerstev a centrální veřejné správy; ve veřejném prostoru (v médiích, na sociálních sítích a konferencích) popularizuje témata energetických úspor, nízkoemisních řešení a moderní energetiky, systematicky vytváří nástroje informovanosti a osvěty (semináře, webináře, podcasty, vlogy).

Doufám, že rozhovor bude inspirativní pro starosty menších měst a obcí, ale i majitele firem. Konkrétní příklady dobré praxe, projekty i možnost pohlížet na Zelenou dohodu pro Evropu s ohledem na příležitosti, které nabízí nikoliv jako na ohrožení statusu quo, který ovšem Českou republiku nikterak neposouvá. Přeji příjemné letní čtení a zbytek klidného léta bez již větších klimatických výkyvů.

Martine, myslíte si, že letošní klimaticky náročné a extrémní léto, už otevře oči i těm, kteří teorie o klimatické změně dosud odmítali?

Snad přibude těch, co si uvědomí, že extrémní výkyvy počasí, horká suchá období střídající se s přívalovými dešti, lesy trápené kůrovcem, to všechno jsou známky změny klimatu, na kterém máme podíl i my všichni. Česká republika je zemí, která historicky stavěla svůj pokrok na pracovitosti, důmyslnosti, inovacích a talentu. A proto mě jako občana této země dnes velice mrzí, že pokud jde o množství vypouštěných skleníkových plynů na obyvatele, nebyli jsme schopni se mezi zeměmi EU v posledních letech posunout výš než na 5. místo od konce. Nepřispěli jsme nijak zásadně ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, ani podmínek, ve kterých podnikáme a pracujeme.

Česká republika zatím evropský trend spojený s tzv. „Zelenou dohodou pro Evropu“, neboli „Green Deal“ zatím nedoceňuje, ba dokonce jej snad i podceňuje. Přitom právě díky rozpočtu EU tento Green Deal přináší i zásadní finanční stimuly k tomu, abychom své hospodářství proměnili a přiblížili se tak cílům, které jsme si vytyčili do roku 2030.

České hospodářství prošlo po roce 1989 velmi důležitou transformací, která byla nevyhnutelná vzhledem k zaostalosti centrálně plánovaného hospodářství. Ukazuje se ale, že v roce 2021 jsme zatím v poločase. Otázka zásadního snižování produkce CO2 do ovzduší, otázka čistoty vody a životního prostředí nebo energetické náročnosti průmyslové výroby a budov nabyla v posledních deseti letech zcela zásadního významu. Jako Česká republika jsme členem Evropské unie, a to je pro naše fungování ve světě klíčové. A právě na této politické úrovni jsme se i my spolu s ostatními členskými zeměmi na sklonku loňského roku shodli, že do roku 2030 snížíme množství emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Udržet krok s vývojem a progresem Evropy do roku 2050, ve kterém bychom měli být jako kontinent uhlíkově neutrální, vyžaduje značné potřeby změn, inovativního a technologického pokroku i v celém prostředí hospodářství České republiky.

Národní centrum energetických úspor má za cíl popularizaci a osvětu v oblasti energetiky a využívání moderních technologií. Úspory ovšem nestačí, na to jsme nejen zpohodlněli, současný životní styl je úplně jiný. Je tedy potřeba úplně změnit přístup.

Právě úspory energií leží v jádru celé věci. Abychom dosáhli vytyčených klimatických cílů, které jsme si v EU stanovili a které v ČR stále nedostatečně plníme, musíme důrazněji snižovat energetickou náročnost budov a zvyšovat jejich energetickou efektivitu skrze zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) a využití dnešních technologických řešení. Dopad pandemie ukázal, jak zranitelná je naše společnost. Zavřené obchody a restaurace, omezená výroba, lidé pracující z domova, výuka dětí online přes počítače, zásadní pokles výkonu hospodářství a odhalené nedostatky ve fungování systému státní správy – to všechno znamenalo i výpadky v rozpočtech měst a obcí. Aby mohla společnost a systém fungovat, potřebuje impulsy a stimuly. Obnovitelné zdroje energie, jako je například energie získaná ze slunce nebo úspory při zateplování budov a výměně oken, jsou velmi důležité, a to zcela nepochybně. Ale my v NCEÚ jsme přesvědčeni, že právě komplexní technologická řešení zahrnující inovativní řešení s prvky čidel, měřicích a řídicích systémů na budovách, ve firmách, v průmyslu i v domácnostech jsou tím klíčovým nástrojem. Osobně jsem pevně přesvědčen, že tohle je cesta k rekonstrukci a modernizaci celého českého hospodářství v příštích minimálně 15-20 letech, neboť energetika jako taková prostupuje celým našim životem a dotýká se nás všech.

V České republice se bohužel dost často problematika úspor redukuje na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), včetně tak kontroverzní fotovoltaiky.

Já fotovoltaiku za kontroverzní nepovažuji, ale minulost ukázala, že se některé parametry podpory této technologii úplně nepovedly. V NCEÚ chceme podporovat a prosazovat zavádění komplexních technologických řešení v energetice a informovat o dnešních možnostech, projektech a příkladech dobré praxe, se kterými se setkáváme. V Česku máme co se týče gramotnosti v této oblasti stále co zlepšovat. Mnohé z toho, co je pro nás důležité v oblasti moderní energetiky, se omezilo na podporu nebo kritiku OZE, ze kterého vyčnívá především podpora fotovoltaiky. Nechápu, jak o tom můžeme vůbec polemizovat a něčím takovým se zdržovat. Máme tolik příkladů z jiných zemí, kde to díky efektivní podpoře funguje, navíc toto nyní ještě u nás doplní další prostředky z EU. Je to jasně definovaná cesta. Musíme se zaměřit na to, jak logicky a smysluplně věci, jako je fotovoltaika kombinovat, jak je provázat s elektromobilitou nebo s výrobou zeleného vodíku.

Cílíte jednak na představitele měst i obcí, ale i jednotlivce a firmy, kterým radíte, jak realizovat moderní energetická řešení s minimálními náklady.

Dnes městům a obcím chybí tzv. „energetičtí manažeři“. Lze najmout experty z poradenských firem, nebo se obrátit přímo na nejsilnější zájmové sdružení těchto firem, kterým je Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Opravdu již není na místě dávat prostor intuici nebo takovým těm dobrým sousedským radám, ale je potřeba vsadit na expertní posouzení, poradenství, které dnes dosáhlo vysoké úrovně a kvalit. To určitě pomůže všem, kteří se zamýšlí nad tím, jak efektivně skloubit rekonstrukce budov se zaváděním a instalací moderních energetických zdrojů.

V kontextu dnešní doby, kdy městům a obcím chybí prostředky z rozpočtového určení daní a začínají zásadně omezovat své plány na investice, se jeví jako ideální metoda Energy Performance Contracting neboli EPC. Jedná se o poskytování energetických služeb se zárukou. A právě tato metoda poskytování energetických služeb může dnes sloužit jako zcela zásadní cesta k financování obnovy objektů, které jsou v majetku měst a obcí. Může jít o budovy, jako jsou radnice, školy, školky, nemocnice, domovy seniorů nebo také sportovní haly a plavecké bazény. EPC metoda má obrovskou výhodu v tom, že investor ve své podstatě nepotřebuje k financování svého investičního záměru vlastní finanční prostředky. Moderní energetická řešení a zavádění komplexních technologií jsou prováděny firmami poskytujícími energetické služby, tzv. Energy Service Company (neboli ESCO). Úspora, která vznikne na provozu budov a zařízení, je tak velká, že v horizontu 8-10 let s pomocí dotací z EU zaplatí celou investiční akci, a to díky zásadnímu snížení provozních nákladů těchto objektů. Využití dotace z EU pak ještě pomůže návratnost celé akce často urychlit. A co víc? Zákazník k tomu zhodnotí svůj majetek díky instalaci moderních technologií. Mně osobně to připadá jako skvělá příležitost pro města a obce a budu rád, pokud se jejich zástupci budou o tuto metodu více zajímat a využijí všech jejích předností. Vždy je lepší sdružit do jednoho projektu více objektů, protože tak lze dosáhnout vyšší úspory. Služba EPC může být efektivní i pro malou obec se stovkami obyvatel, ve které je základní a mateřská škola a která do projektu zařadí např. soustavu veřejného osvětlení. Takový projekt může i v menší obci spořit na nákladech energie kupříkladu 1 milion korun každý rok.

NCEÚ chce rovněž sdílet příklady dobré praxe právě v oblasti energetických úspor. Jaká realizace Vás zaujala nejvíce?

Existuje mnoho příkladů, které demonstrují, jak výborně se využily přednosti EPC metody na velkých objektech či na sestavě různých typů objektů ve městech a obcích. Mě osobně nejvíce zaujal výborný EPC projekt realizovaný na 30 budovách v 9 areálech ČVUT v Praze, který byl dokončen na konci roku 2020 – celková úspora za 11 let více než 220 milionů korun! Ale jsou to i další příklady, jako školy a školky ve Zlíně, nemocnice v Jihlavě anebo doslova inženýrský skvost, kterým bylo provedení energetické rekonstrukce historické budovy Rudolfinum v Praze, sídla České filharmonie. Možnosti metody EPC na veřejných a státních budovách jsou v podstatě nekonečné, pro budoucnost je právě toto ideální cesta.

A slovo závěrem?

Děkuji za možnost oslovit čtenářky a čtenáře Czech and Slovak Leaders Magazine. Snad se mi alespoň část z nich podařilo přesvědčit o tom, nebo snad se zamyslet nad tím, že v roce 2021 už není čas a prostor přemýšlet o tom, jestli máme řešit otázku energetických úspor. Pokud nám záleží na nás samotných, na prostředí a na okolí, ve kterém žijeme, na budoucnosti a jejích možnostech, pak jsou úsporná energetická řešení šetrná k životnímu prostředí, zavádění inovativních technologií a obnovitelné zdroje energie jediným možným řešením. Cesta nás všech, kteří topíme, svítíme, používáme elektřinu k výrobě produktů a služeb a dříve či později ji začneme využívat pro své hybridní nebo elektrické automobily, je daná. Zamysleme se nad tím, jak každý z nás může pozitivním způsobem přispět k řešení palčivého problému. A Národní centrum energetických úspor je zde pro vás jako partner.

Linda Štucbartová