Tomáš Elis

 

“ Jako manažer kladu velký důraz na odbornou spolehlivost zaměstnanců. ”

 

ATE_9648r2Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR, má tradici již od roku 1993 v hodnocení nejvýznamnějších a nejúspěšnějších českých manažerů. Vy jste získal ocenění v sekci Veřejná správa – tajemník pro rok 2014.

Od koho vzešel návrh na Vaši účast v této soutěži?

Do této soutěže mě navrhlo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Jak hodnotíte výsledek soutěže a svůj úspěch v ní?

 „Úspěch v tak prestižní soutěži vnímám s velkou pokorou. Není jen výsledkem mé patnáctileté práce pro město Opavu, ale také dlouholeté podpory vedení města. Bez kvalitního fungování úřadu by k mé nominaci nedošlo. Velký dík proto patří všem zaměstnancům Magistrátu města Opavy.

Kdy jste na úřad nastoupil, kolik je Vám let?

Na úřad jsem nastoupil 1. listopadu roku 1999 a v tomto roce mi bylo 53 let.

Můžete se se čtenáři podělit o své tři největší pracovní úspěchy za dobu Vaší práce tajemníka?

Jako tajemník Magistrátu města Opavy jsem stál u zrodu myšlenky redislokace státní a veřejné správy na území Statutárního města Opavy. Základem byla dohoda osmi subjektů státní a veřejné správy, která byla po velkém úsilí, hlavně ze strany vedení Statutárního města Opava, uzavřena počátkem roku 2009. Jednalo se o přesun 200 úředníků státní správy a 140 úředníků Magistrátu města Opavy mezi jednotlivými lokalitami, přičemž mnohé z nich bylo nutné nejprve stavebně upravit. Cílem měla být koncentrace veřejné správy do několika ucelených areálů a příprava výškové budovy uprostřed města k demolici. Podařilo se zkoncentrovat sídla magistrátu z původních 9 adresních bodů do dvou ucelených areálů (v centru města a v areálu bývalého vojenského gymnázia), přičemž byla provedena kompletní rekonstrukce prostor z vojenských na kancelářské. V areálu bývalého vojenského gymnázia sídlí nejenom Magistrát města Opavy, Městská policie a centrální spisovna úřadu, ale i další orgány státní správy (celní správa, pracoviště MZe, SSZ). Jednalo se o náročnou akci z hlediska financí, logistiky, časové i prostorové koordinace, bylo nutné jednat s ministerstvy, do dohodnutých věcí vstoupily několikeré volby, mnohá jednání se musela začít zase od začátku. Celou akci se podařilo dokončit a stala se  vzorem a inspirací pro další podobné záměry i v jiných městech. A jako poslední dílek celé skládačky nazývané „kulový blesk“ byla v polovině roku 2015 dokončena demolice výškové budovy v centru města. Ustoupila tak dalšímu rozvoji historického centra.

Magistrát města Opavy se stal od roku 2007 v rámci zavádění ekonomických modulů jedním z průkopníků elektronického předávání dokumentů.

Statutární město Opava, ve svém areálu na Krnovské ulici, zbudovalo v roce 2009 evakuační centrum, které slouží pro případ přechodného nouzového ubytování občanů v případech živelných a jiných neštěstí. V objektu je zázemí pro lékaře, sklad materiálu a ubytovací část včetně sociálního zázemí. Ubytovací část je připravena pro 71 evakuovaných osob k okamžitému využití, ve skladu je dalších 229 postelí a materiálu celkem pro 300 evakuovaných. Centrum takovéhoto rozsahu je jediným v republice.

Ale je velmi obtížné vybrat zrovna 3 konkrétní úspěchy. Za takový komplexní úspěch svého působení na úřadu považuji fakt, že se podařilo na radnici stabilizovat tým zapálených, pracovitých a přemýšlivých lidí, za kterými jsou vidět výsledky práce. Tento tým lidí považuji za ten nejlepší vstupní kapitál, který mám pro svou práci k dispozici, neboť pouze s takovými lidmi můžete budovat moderní úřad a posouvat jej kvalitativně kupředu. A bez těchto výsledků by nemohlo být ani toto ocenění.

Máte nějaké zásady, kterými se ve své práci řídíte?

Snažím se řídit několika moudrými radami, se kterými jsem se měl možnost ve svém profesním životě setkat:

  • za každým rozhodnutím stojí člověk, ať ten, kdo jej vydává tak i ten, jehož se dotýká, a takto je potřeba ke každému rozhodnutí přistupovat,
  • důkladná příprava stojí sice větší úsilí, ale v konečném důsledku šetří čas i finance,
  • opozice v názorech je zdrojem poznání nikoliv jeho brzdou,
  • každý má právo na omyl, je však potřeba omyl přiznat a chybu napravit,
  • nikdy není hotovo – vždy je co zlepšovat.

Jako manažer kladu velký důraz na odbornou spolehlivost zaměstnanců, kvalitu odváděné práce a vstřícnost ke klientům – občanům i k sobě navzájem (z tohoto důvodu podporuji jak odborné vzdělávání zaměstnanců, tak jejich vzdělávání v měkkých dovednostech). Vyžaduji od zaměstnanců rychlou reakci na potřeby klientů, plnění termínů, poskytování kvalitních služeb a vytváření přátelského a příjemného prostředí pro klienta. V nemenší míře kladu důraz na loajalitu zaměstnanců se zaměstnavatelem. Nebojím se na zaměstnance delegovat pravomoci a zodpovědnosti.

Můžete stručně vyjádřit vizi úřadu?

Magistrát města Opavy dlouhodobě buduje transparentně fungující úřad s pozitivní image. Chceme být úřadem profesionálním, otevřeným a přátelským ke svým klientům a občanům. Jsme tady pro občana, ne občan pro nás.

Jaký je váš vzkaz k občanům do budoucnosti?

Občana vnímáme jako zákazníka, kterého chceme odborně a ochotně obsloužit a podat mu informace na jeho úrovni znalostí a vnímání.

Jsme otevření, transparentní, důvěryhodní, ohleduplní a k lidem přistupujeme s respektem a úctou. Budeme úřadem pro všechny lidi, přizpůsobujeme se i lidem s hendikepem a usilujeme o minimalizaci fyzických i informačních překážek. Chceme zpřístupnit maximum informací, které občany zajímají ve formě dostupné jak pro občany, tak pro systémy, které informace samy vyhledávají. Budeme poskytovat komplexní, přehledné a včasné informace klientům prostřednictvím inovativních technologií, které jsou pro úřad bezpečné. Chceme předjímat přání občanů a komunikovat s nimi v bezpečném prostředí, jde nám v dlouhodobém horizontu o změnu filozofie v komunikaci s občany pomocí nových informačních technologií. Z tohoto úhlu pohledu jsme  vděčni za každý podnět od občana, který povede ke zlepšení naší práce.

Jak těchto cílů chcete dosáhnout?

Posláním Magistrátu města Opavy je poskytovat veřejné služby a rozvíjet město. Budeme poskytovat vysoce profesionální služby s proklientským přístupem v prostředí vzájemné důvěry. V rámci naplnění efektivity je snahou úřadu co nejvíce šetřit čas klientům i úředníkům prostřednictvím rychlého a efektivního vyřizování žádostí a dotazů, hospodárným způsobem, bez zbytečných průtahů, zavádění procesů a postupů, kdy občan není zbytečně zatěžován při vyřizování svých záležitostí.

Má-li být Magistrát města Opavy důvěryhodnou organizací poskytující nadstandardní služby, musí klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb a neustálý rozvoj a odborný růst svých zaměstnanců.

Otázce bezpečnosti úřadu bude vždy dlouhodobě na Magistrátu města Opavy věnována patřičná pozornost, chceme všem občanům garantovat, že s údaji a informacemi o nich je zacházeno s patřičnou péčí. Magistrát města Opavy si uvědomuje svou odpovědnost za bezpečnostní kulturu veřejnoprávní korporace, proto na ni budeme klást i do budoucna velký důraz.

Z pohledu rozvoje profesionality Magistrátu města Opavy usilujeme o zajištění výkonu veřejné správy a samosprávy prostřednictvím kompetentních, vzdělaných a osobnostně vyzrálých úředníků se vstřícným přístupem ke klientům ve snaze poskytnutí optimálního řešení v jejich záležitostech.

Za tímto účelem budujeme funkční organizační strukturu, která je postavena na kompetentních a zodpovědných řídících pracovnících. Úřad buduje a vytváří motivační prostředí pro všechny zaměstnance, protože jen kvalitní a motivovaný zaměstnanec může podat kvalitní výkon.  Ve vztahu k zaměstnancům se dále snaží vytvářet perspektivu dlouhodobého pracovního poměru a zajišťovat důstojné a příjemné pracovní prostředí. Rozvíjíme firemní kulturu v prostředí vzájemné důvěry.

Zefektivníme komunikaci a spolupráci uvnitř úřadu – vytváříme prostor pro předávání dobré praxe, všichni zaměstnanci mají k dispozici potřebné informace a mohou lépe využívat vlastní potenciál. Rozvoj informačních technologií vnímáme jako příležitost k růstu a informačním technologiím přikládáme velký význam, proto dlouhodobě budujeme kvalitní týmy, které budou schopny reagovat na požadavky doby a informačním nárokům.

Svěřený majetek spravujeme jako dobrý hospodář. Kvalifikovaným nakládáním s finančními prostředky chceme zajistit a udržet dobrou finanční kondici úřadu i města.

Máte nějaké koníčky mimo práci?

Mezi mé koníčky patří historie, fotografování, amatérské herectví, cestování, četba atp. 

Chtěl byste závěrem hovoru něco sdělit? 

Mé osobní krédo: Život měříme skutky a ne časem (ale to již kdysi formuloval pan Seneca).

Dát prostor schopným a poctivým lidem. 

A na úplný závěr pro těžké životní chvíle mám v zásobě jednu zásadní filosofickou myšlenku:

Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.